Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

                                   Laaksojen radioamatöörit ry:n säännöt

   

 1§

 

Yhdistyksen nimi on Laaksojenradioamatöörit ry. Sen kotipaikka on Nivalan kaupunki ja virallisena kielenä suomi. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi.

 

 2§

 

Kerhon tarkoituksena on radioamatööriharrasteen levittäminen ja ylläpitäminen.

 

  • avustamalla jäseniään radioamatöörilupien saannissa
  • toimeenpanemalla kursseja, kilpailuja ja luentotilaisuuksia
  • järjestämällä näyttelyitä, radioesityksiä, ym. vastaavaa tiedotustoimintaa
  • hankkimalla koti- ja ulkomaalaisia alaa koskevaa kirjallisuutta sekä lehtiä
  • perustamalla radioamatööriasemia ja hankkimalla niille tarpeellisia välineitä. Toimintaansa varten kerho hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan

                     

 3§

 

Kerhon jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen hyvämaineinen henkilö.

Kerhon sihteeri vastaanottaa jäseneksi ilmottautumiset ja kerhon hallitus päättää uusien jäsenien hyväksymisestä.

Kerhoon voi kuulua myös hallituksen hyväksymiä kannattajajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.

 

  4§

 

Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kerhon kunniapuheenjohtajaksi erityisesti arvossapitämänsä henkilön, kuitenkin vain yhden kerrallaan.

Kerhon kunniajäseneksi voi vuosikokous kutsua arvossapitämiään henkilöitä.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Heillä on kerhon kokouksissa äänioikeus.

 

 5§

 

Kerhon jäsen on oikeitettu eroamaan kerhosta, siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle ilmoitettuaan tai suullisella ilmoituksella kerhon kokouksessa, jolloin ilmoitus merkitään pöytäkirjaan.

 

 6§

 

Jäsen voidaan erottaa kerhosta jos hän:

1.jättää jäsenmaksunsa suorittamatta määräaikaan mennessä

 

2.rikkoo sääntöjä, tehtyjä päätöksiä tai kunniaa ja hyviä tapoja vastaan.

 

Erottamisesta päättää kerhon hallitus.

Erotettu jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa erottamispäivään saakka ja täyttämään kaikki siihen mennessä tekemänsä sitoumukset.

Erotettua jäsentä ei voida valita uudelleen kerhoon, ellei vuosikokous häntä yksimielisesti hyväksy.

Kerhon vuosikokous päättää hallituksen esityksen perusteella varsinaisten jäsenten vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta.

Kerhon hallitus voi anomuksesta myöntää lykkäystä tai pakottavan syyn perusteella vapautuksen jäsenmaksusta.

 

 8§

 

Kerhon asioita hoitavat kerhon hallitus ja sen alaisena mahdolliset toimikunnat. Kerhon vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet vuodeksi kerrallaan. Kukaan älköön kuitenkaan toimiko yhtäjaksoisesti kerhon puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä viittä (5) vuotta kauemmin. Viiden vuoden jälkeen on edellä mainittu henkilö oikeutettu pitämään kaksi (2) vuotta vapaata hallitustehtävistä.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä.
Kerhon hallitus valitsee kerhon toimihenkilöt: sihteerin, taloudenhoitajan, kortistonhoitajan, sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan.

 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai kortistonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

 10§

 

Kerhon hallituksen tulee:

  • valvoa kerhon toimintaa, sen tarkoitusperien saavuttamiseksi
  • valvoa, että kerhon kokousten päätökset toimeenpannaan nopeasti
  • laadituttaa toimintakertomus sekä tulo- ja menoarvio sekä toimittaa kutsu kerhon kokouksiin

Kerhon hallitus on päätäntävaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden jäsenen saapuvilla ollessa. Toimikuntien päätökset on alistettava kerhon hallituksen hyväksyttäviksi.

 

 11§

 

Kerhon toimihenkilöiden tehtävät:

 

a.  Puheenjohtajan tehtävä on huolehtia kerhon asioiden hoidosta, toimeenpanna hallituksen päätökset, valvoa kerhon toimihenkilöiden toimintaa, tehdä ehdotus kerhon toiminta- ja harjoitusohjelmasta, laatia ehdotus vuosikertomukseksi yhdessä sihteerin kanssa sekä tilinpäätökseksi yhdessä kerhon taloudenhoitajan kanssa, tehdä aloitteita hallitukselle, hoitaa hallituksen toimeksiannon mukaan ulkopuoliset suhteet sekä toimia kerhon toiminnanohjaajana ellei sellaiseksi ole valittu eri henkilöä.

 

b.  Varapuheenjohtajan tehtävänä on hoitaa puheenjohtajan tehtävät hänen ollessaan estynyt niitä hoitamasta.

 

c.  Sihteerin tehtävänä on pitää kirjaa hallituksen kokouksista ja toimia puheenjohtajan apulaisena tarvittaessa sekä hoitaa tiedotustoiminta.

 

d.  Taloudenhoitajan tehtävänä on hoitaa kerhon taloutta ja pitää siitä kirjaa, kerätä jäsenmaksut sekä vastata kerhon kalustosta ja luetteloida se, ellei tähän tehtävään ole erikseen valittu henkilöä. Toiminnastaan taloudenhoitaja on vastuussa kerhon

hallitukselle.

 

 

 

e.  Kortistonhoitaja tehtävänä on QSL-korttien (kuittauskortti pidetystä radioyhteydestä) välitys ja kerhon oman QSL-korttien hoito.

 

12§

 

Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain ja esitetään tarkastettavaksi tammikuun kuluessa. Tilintarkastajien tulee palauttaa tarkastuskertomus lausuntoineen viimeistään 7. p:nä helmikuuta.

 13§

 

Kerho kokoontuu vuosikokoukseen kerran vuodessa viimeistään ennen helmikuun loppua hallituksen määräämässä paikassa ja sen tarkemmin määräämänä ajankohtana.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallituksen katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 kerhon jäsenistä on jättänyt hallitukselle perustellun kirjallisen anomuksen. Kutsu varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse ja ilmoitustaululle viimeistää 14 päivää ennen, sekä ylimääräiseen kokoukseen vähintään 8 päivää ennen kokousta. Ilmoitus kokouksesta laitetaan kerhon nettisivuille ja kutsu ilmoitetaan myös bulletiinissä.

 

 14§

 

Vuosikokousessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

 

2.Esitellään hallituksen laatima edellisen toimintavuoden vuosikertomus.

 

3.Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto.

 

4.Päätetään hallituksen vastuuvapaudesta tai toimenpiteistä joihin hallinto, vuosikertomus, tilit tai tilintarkastajien lausunto antavat aihetta.

 

5.Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja sen yhteydessä päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä määrätään mahdolliset hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden sekä tilintarkastajien palkkiot.

 

6.Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen asti.

 

7.Valitaan muut hallituksen jäsenet.

 

8.Valitaan kaksi tilintarkistajaa, molemmat täysi-ikäisiä, sekä niille kaksi varamiestä, tarkasmaan kuluvan vuoden tilit ja hallinnon.

 

9.Käsitellään ja päätetään hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

 

10.Käsitellään jäsenten jättämät esitykset, jotka selityksineen on jätetty hallitukselle viimeistään tammikuun kuluessa.

 

d. 

 

Kerhon kokouksessa saavat olla läsnä kerhon jäsenet, kerhon toimialueen kuntien Nuorisotyölautakuntien sekä Suomen Radioamatööriliitto ry:n edustajat.

Kerhon kokouksessa on äänioikeus vain kerhon jäsenillä, kannattajajäseniä lukuunottamatta. Kukin kerhon jäsen voi poissaolevien puolesta valtakirjoilla edustaa neljää jäsentä. Valtakirjat tarkistetaan ennen kokousta. Kaikki vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsen sitä vaatii ja niissä voittaa yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Muissa tapauksissa äänestetään avoimesti, jollei kokouksen henkilökohtaisesti läsnäolovien enemmistö toisin päätä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

 16§

 

Kerho on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä rakentamaan ja omistamaan asianomaisella luvalla radioasemia ja toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

 

  17§

 

Jos kerho purkaantuu, on sen mahdollisesti jäljellä olevat varat käytettävä kerhon tarkoitusperien mukaisesti siten, kuin kerhon kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä silloin päättää.

 

 18§

 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

 

 19§

 

Päätös kerhon purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous ja toisen ylimääräinen. Kummassakin kokouksessa tulee purkamispäätöksen takana olla vähintään ¾ annetuista äänistä.

 

  20§

©2019 OH8AAU - suntuubi.com